คู่มือเตรียมสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สารบัญ

*แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป                                                                                 
*แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย                                                                                        
*พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560                                                            
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3.พ.ศ. 2553                                                                               
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                              
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                     
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546       
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                   
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560    
*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                 
*นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                                   
*แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                  
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                               
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                                                     
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                        
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                          
*การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์                                                             
*แนวข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน