คู่มือเตรียมสอบนักการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. BC-32776 ปี 2562

260฿

รหัสสินค้า: KP-32776 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. BC-32776 ปี 2562
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                                                               
*แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566                                                      
*พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                                                 
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                             
*ความรู้เกี่ยวกับการเงิน                                                                                                         
*การพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร                                                                                               
*การจัดทำรายงานการเงิน และวิเคราะห์งบการเงิน                                                                
*การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                           
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)        
*แนวข้อสอบการวิเคราะห์งบการเงิน                                                                           
*แนวข้อสอบนักการเงิน ชุดที่ 1.                                                                                    
*แนวข้อสอบนักการเงิน ชุดที่ 2.                                                                                     
*แนวข้อสอบนักการเงิน ชุดที่ 3.                                                                                 
*แนวข้อสอบนักการเงิน ชุดที่ 4.                                                                                 
*แนวข้อสอบนักการเงิน ชุดที่ 5.