คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการภูมิสารสนเทศ กรมป่าไม้ BB-048

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการภูมิสารสนเทศ กรมป่าไม้ BB-048
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้                                                                                               
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              
*พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484                                                                                   
*แนวข้อสอบ  พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2525                         
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS                                                                     
*การใช้งานโปรแกรม Map Window GIS                                                                                       
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ด้วยดาวเทียม GNSS                                                               
*ความรู้ด้านงานสำรวจ การเก็บรายละเอียดสภาพภูมิประเทศ                                                     
*ความรู้ด้านการทำแผนที่ การทำข้อมูลด้านแผนที่  แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ                                  
*การอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ                                                                                    
*แนวข้อสอบ นักวิชาการภูมิสารสนเทศ ชุดที่ 1.                                                                 
*แนวข้อสอบ นักวิชาการภูมิสารสนเทศ ชุดที่ 2.                                                                 
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                           
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์