คู่มือเตรียมสอบนักงบประมาณและการเงิน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) TOT BB-051

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักงบประมาณและการเงิน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) TOT BB-051
สารบัญ

*วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม โครงสร้าง                                                                                
*แนวข้อสอบ ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                                       
*แนวข้อสอบ ด้านมิติสัมพันธ์                                                                                     
*ความรู้ด้านงานงบประมาณ                                                                                         
*การจัดทำงบการเงิน                                                                                                  
*การจัดหาเงินทุนและวิเคราะห์เงินทุน                                                                               
*แนวข้อสอบงบการเงิน                                                                                          
*แนวข้อสอบด้านวิเคราะห์เงินทุน                                                                                
*แนวข้อสอบการเงิน ชุดที่ 1.                                                                                    
*แนวข้อสอบการเงิน ชุดที่ 2.                                                                                    
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม