คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 62

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 62
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์                                                                               
*ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)                                                                
*ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับย่อ                                                       
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                      
*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                          
*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                      
*การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                              
*การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์                                                                                         
*การจัดทำแผน/โครงการ                                                                                                      
*การวิเคราะห์โครงการ                                                                                                         
*การติดตามและประเมินผล                                                                                          
*ความรู้ด้านการจัดทำงบประมาณ                                                                                             
*การประเมินประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ของงาน                                                                           
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                                   
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                         
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                                   
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                                  
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์