คู่มือเตรียมสอบด้านจัดการทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบด้านจัดการทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับองค์กร                                                                                                 
*ทักษะ ทัศคติ และแนวคิดในการทำงาน                                                                                      
*หลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ                                                           
*ความสามารถในการใช้ภาษาไทย                                                                                   
*พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551                               
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551                  
*การจัดการงานทั่วไป                                                                                                 
*งานบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                          
*งานบริหารงบประมาณ                                                                                               
*การจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี                                                                                    
*งานเอกสาร                                                                                                           
*งานสารบรรณ                                                                                                                  
*การเขียนรายงานการประชุม                                                                                         
*งานรวบรวมข้อมูล                                                                                                    
*แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                                   
*แนวข้อสอบงานเลขานุการ การบริหารงาน                                                                 
*แนวข้อสอบงานบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                     
*แนวข้อสอบงานพัสดุ                                                                                         
*แนวข้อสอบงานบริหารงานทั่วไป                                                                                      
*แนวข้อสอบงานบริหารจัดการสำนักงาน                                                                    
*แนวข้อสอบงานจัดการงานทั่วไป