คู่มือเตรียมสอบนักสนับสนุนการขาย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) TOT.

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักสนับสนุนการขาย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) TOT
สารบัญ

*วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม โครงสร้าง                                                                                
*แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                                        
*แนวข้อสอบด้านมิติสัมพันธ์                                                                                                
*ความรู้เบื้องต้นของการขาย                                                                                          
*การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย                                                                                
*ความรู้ด้านการตลาด และแนวทางส่งเสริมการตลาด                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับหลักการขาย                                                                                          
*แนวข้อสอบด้านการตลาด                                                                                       
*แนวข้อสอบด้านการขาย                                                                                         
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                            
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์