คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ 6 การท่าเรือแห่งประเทศไทย ปี 2562

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ 6 การท่าเรือแห่งประเทศไทย ปี 2562
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าเรือแห่งประเทศไทย                                                                         
*แนวข้อสอบ วิชาความสามารถทั่วไป                                                                          
*แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย                                                                                     
*แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                           
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                            
*การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                                      
*ระบบการจัดเก็บเอกสาร                                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                        
*การเขียนรายงานการประชุม                                                                                         
*แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                                       
*แนวข้อสอบการจัดการสำนักงาน                                                                                
*แนวข้อสอบงานธุรการ