คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ บริษัท ท่าอากาศยาน จำกัด (มหาชน) ทอท.: AOT ปี 2562

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ บริษัท ท่าอากาศยาน จำกัด (มหาชน) ทอท.: AOT ปี 2562
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับ ทอท.                                                                                                   
*พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522                                                  
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558                                                                              
*แนวข้อสอบ ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                                   
*แนวข้อสอบ ด้านมิติสัมพันธ์                                                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
*แนวข้อสอบ Microsoft Word                                                                                 
*แนวข้อสอบ Microsoft  Excel   
*แนวข้อสอบ Microsoft  PowerPoint                                                                        
*แนวข้อสอบ Internet   
*ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ                                                                                     
*ความรู้ด้านการบัญชี                                                                                                 
*การตรวจสอบบัญชี                                                                                                   
*แนวข้อสอบด้านบัญชี                                                                                        
*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                            
*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.