คู่มือสอบบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา                                                                           
*แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาไทย                                                                      
*แนวข้อสอบความสามารถการคิดวิเคราะห์                                                                              
*แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ                                                                   
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการเมือง สังคม เศรษฐกิจ การศึกษาและด้านอื่นๆ                           
*พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547                                                                            
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547                                                       
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547                                    
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2559                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการของสถาบันอุดมศึกษา การบริหารราชการของมหาวิทยาลัย                 
*ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฎ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560      
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล                                                                                
*หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร                                                             
*แนวข้อสอบ  การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                        
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                      
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                      
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                      
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์