คู่มือเตรียมสอบ พนักงานบริหารทั่วไป วิทยาลัยการอาชีพนาทวี

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานบริหารทั่วไป วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับวิทยาลัยการอาชีพนาทวี                                                                             
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน                           
*แนวข้อสอบ ความสามารถด้านภาษาไทย                                                                     
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านคณิตศาสตร์                                                                         
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านสังคมศาสตร์                                                                         
*แนวข้อสอบ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ                                                                  
*แผนพัฒนาการศึกษาในเขตเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้                                                    
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                      
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                                                                                                    
*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2558                                                                                                               
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                 
*พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551                                                                        
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551                                                    
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552  
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               
*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560   
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2561                                     
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                
*แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ในสำนักงาน                                        
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                    
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                    
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์