สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 12 มี.ค. -1 เม.ย. 2562 รวม 521 อัตรา,

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 12 มี.ค. -1 เม.ย. 2562 รวม 521 อัตรา,

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

จำนวนอัตรา รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2562 รวม จำนวน 521 อัตรา

หน่วยรับสมัครบช.ศ.สพฐ.ตร.สทส.บช.ตชด.รวม
กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน
ทำหน้าที่บัญชี และธุรการ (ปฏิบัติงานด้านบัญชี)
(รับวุฒิ ปวช. ทางบัญชี) สายสอบ บช.1 (ช/ญ)
162162
ทำหน้าที่วิทยาการ
(รับวุฒิ ม.6/ปวช.) สายสอบ พฐ.2 (ช/ญ)
100100
กลุ่มงานเทคนิค
ทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสารและพนักงานวิทยุ
(รับวุฒิ ม.6/ปวช.) สายสอบ ทส.3 (ช/ญ)
9090
ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
(รับวุฒิ ม.6/ปวช.) สายสอบ ทส.4 (ช/ญ)
1515
ทำหน้าที่พลขับ
(รับวุฒิ ปวช.) สายสอบ ทส.5 (ช)
2020
กลุ่มสายงานปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
ทำหน้าที่ดับเพลิง
(รับวุฒิ ปวช.) สายสอบ สอ.6 (ช)
134134


*บช.ศ. และ สพฐ.ตร “มีให้เลือกที่นั่งสอบที่ส่วนกลาง (บช.ศ.) (สพฐ.ตร.) และตำรวจภูธรภาค 1-8


*
* หมายเหตุ

  1. บช.1 เป็นอักษรย่อของสายบัญชี (กลุ่มงานอำนยการและสนับสนุน) ของหน่วยกองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) รับวุฒิ ปวช.ทางบัญชี เท่านั้น
  2. พฐ.2 เป็นอักษรย่อของสายวิทยาการ (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน) ของหน่วย สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.) รับวุฒิ ม.6/ปวช.ทุกสาขา
  3. ทส.3 เป็นอักษรย่อของสายช่างไฟฟ้า, ทส.4 เป็นอักษรย่อของสายคอมพิวเตอร์ และ ทส.5 เป็นอักษรย่อของสายพลขับ (กลุ่มงานเทคนิค) ของหน่วยงานสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) รับวุฒิ ปวช.) แยกเป็น

    * ทส.3 ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ หรือช่างโทรคมนาคม

    * ทส.4 ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุและโทรคมนาคม หรือคอมพิวเตอร์

    * ทส.5 ปวช.ทุกสาขา โดยต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์

  4. สอ.6 เป็นอักษรย่อของสายดับเพลิง (กลุ่มสายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม (ทำหน้าที่ดับเพลิง)) ของหน่วย กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ประกาศกองบัญชาการศึกษา

เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2562 (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน)

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ กองบัญชาการศึกษา ดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2562 ดำรงตำแหน่งในกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่บัญชี และหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติงานด้านบัญชี โดยวิธีการสอบแข่งขัน จึงประกาศรับสมัครและสอบแข่งขันดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุนทำหน้าที่บัญชี และธุรการ ปฏิบัติงานด้านบัญชี ในหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สายบัญชี ใช้อักษรย่อสายสอบ คือ บช.1

อัตราว่าง : 162  อัตรา

เพศ :  ชาย-หญิง

คุณวุฒิ : ปวช.


ประกาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2562 (สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม ทำหน้าที่งานดับเพลิง)

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2562 ดำรงตำแหน่งในสายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม ทำหน้าที่งานดับเพลิง โดยวิธีการสอบแข่งขัน จึงประกาศรับสมัครและสอบแข่งขันดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม ทำหน้าที่งานดับเพลิง ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สายดับเพลิง ใช้อักษรย่อสายสอบ คือ สอ.6

อัตราว่าง : 134  อัตรา

เพศ :  ชาย

คุณวุฒิ : ปวช.


ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2562 (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน)

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2562 ดำรงตำแหน่งในกลุ่มงานอำนยการและสนับสนุน ทำหน้าที่วิทยาการ โดยวิธีการสอบแข่งขัน จึงประกาศรับสมัครและสอบแข่งขันดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่วิทยาการ ในสังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สายวิทยาการ ใช้อักษรย่อสายสอบ คือ พฐ.2

อัตราว่าง : 100  อัตรา

เพศ :  ชาย/หญิง

คุณวุฒิ : ม.6/ปวช.


ประกาศสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2562 (กลุ่มงานเทคนิค)

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2562 ดำรงตำแหน่งในกลุ่มงานเทคนิค ทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสารและหน้าที่พนักงานวิทยุ ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ และทำหน้าที่พลขับโดยวิธีการสอบแข่งขัน จึงประกาศรับสมัครและสอบแข่งขันดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานเทคนิค ทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสารและทำหน้าที่พนักงานวิทยุ ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ และทำหน้าที่พลขับ ในสังกัดสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวม 125 อัตรา โดยแยกออกเป็น 3 สายสอบ ดังนี้

สายช่างไฟฟ้า ใช้อักษรย่อสายสอบ คือ ทส.3
อัตราว่าง : 90  อัตรา
เพศ :  ชาย/หญิง
คุณวุฒิ : ปวช.

สายคอมพิวเตอร์ ใช้อักษรย่อสายสอบ คือ ทส.4
อัตราว่าง : 15  อัตรา
เพศ :  ชาย/หญิง
คุณวุฒิ : ปวช.

สายพลขับ ใช้อักษรย่อสายสอบ คือ ทส.5
อัตราว่าง : 20  อัตรา
เพศ :  ชาย
คุณวุฒิ : ปวช.

ตำแหน่ง: ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน,พ.ศ.2562,กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน,กลุ่มงานเทคนิค,กลุ่มสายงานปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม,ชาย/หญิง
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 521
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค. – 1 เม.ย. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | เว็บรับสมัคร | 5 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ