คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ  บริษัท ท่าอากาศยาน จำกัด (มหาชน) ทอท.: AOT ปี 2562 BB-032

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ  บริษัท ท่าอากาศยาน จำกัด (มหาชน) ทอท.: AOT ปี 2562 BB-032
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับ ทอท.                                                                                                   
*พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522                                                  
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558                                                                              
*แนวข้อสอบ ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                                   
*แนวข้อสอบ ด้านมิติสัมพันธ์                                                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
*แนวข้อสอบ Microsoft Word                                                                                 
*แนวข้อสอบ Microsoft  Excel     
*แนวข้อสอบ Microsoft  PowerPoint                                                                        
*แนวข้อสอบ Internet                                                                                          
*ความรู้ด้านการบริหารงานพัสดุ                                                                                               
*การตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ                                                                 
*การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market: e – market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e – bidding)                                        
*ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)                                                   
*แนวข้อสอบ ถาม- ตอบ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP                                                     
*แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ