คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน                                                             
*พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561                       
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก และเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561            
* ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น   
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น                                                           
*อาชญาวิทยาเด็กและวัยรุ่นที่กระผิด                 
*พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553         
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กเยาวชน และครอบครัว พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559    
*สิทธิเด็กและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กต่างๆ     
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าแและการบริหารพัสดุภาครัฐ พศ. 2560
*เจาะข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
*กฏกระทรวงตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 7ฉบับ
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547
*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงนิส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พศ. 2543
*เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
*เจาะข้อสอบความรู้ด้านการการเงินและบัญชี
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับข่าวสาร บ้านเมือง สถานการณ์ปัจจุบัน