คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน  บริษัท ท่าอากาศยาน จำกัด (มหาชน) ทอท.: AOT ปี 2562 BB-027

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน  บริษัท ท่าอากาศยาน จำกัด (มหาชน) ทอท.: AOT ปี 2562 BB-027
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับ ทอท.                                                                                                   
*พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522                                                  
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558                                                                              
*แนวข้อสอบ ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                                   
*แนวข้อสอบ ด้านมิติสัมพันธ์                                                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
*แนวข้อสอบ Microsoft Word                                                                                 
*แนวข้อสอบ Microsoft  Excel                                                                          
*แนวข้อสอบ Microsoft  PowerPoint   
*แนวข้อสอบ Internet     
*ความรู้เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมการปลอดภัย                                                                               
*ระบบการจัดการความปลอดภัย                                                                                      
*แนวข้อสอบ วิศวกรรมด้านความปลอดภัย ชุดที่ 1.                                                         
*แนวข้อสอบ วิศวกรรมด้านความปลอดภัย ชุดที่ 2.                                                         
*แนวข้อสอบ วิศวกรรมด้านความปลอดภัย ชุดที่ 3          .