คู่มือเตรียมสอบนักจิตวิทยา กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน BB-021

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักจิตวิทยา กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน BB-021
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน                                                             
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              
*พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561                       
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก และเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561            
*พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553             
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กเยาวชน และครอบครัว พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559                                              
*ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น                                                                               
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น                                                           
*อาชญาวิทยาเด็กและวัยรุ่นที่กระผิด                                                                                 
*สิทธิเด็กและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กต่างๆ                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก                                                                 
*ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดฟื้นฟูทางจิตวิทยาคลินิก                                                                   
*การส่งเสริมสุขภาพจิตสำหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม                                            
*โรคจิตเวชที่พบในเด็กและเยาวชน                                                                                   
*แนวข้อสอบ นักจิตวิทยาชุดที่ 1.                                                                               
*แนวข้อสอบ นักจิตวิทยาชุดที่ 2.                                                                               
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับข่าวสาร บ้านเมือง สถานการณ์ปัจจุบัน