คู่มือเตรียมสอบ นิติกร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ นิติกร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น                                                                               
*แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                         
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547                                    
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2559                                                                           
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office
*แนวข้อสอบ Microsoft Word                                                                                     
*แนวข้อสอบ Microsoft Excel                                                                                     
*แนวข้อสอบ Microsoft PowerPoint                                                                               
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                                                                      
*แนวข้อสอบ กฎหมายปกครอง                                                                                   
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา                                                                              
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                  
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                          
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง