คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ BB-009

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ BB-009
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์                                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์                                                                                          
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์                                                                     
*ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม                                                                                                
*ข้อบังคับกรมธนารักษ์ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมธนารักษ์ พ.ศ. 2558                                         
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                                                                              
*พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2479                                                           
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ. 2556                                                                            
*ระเบียบของคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดราคา ประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พ.ศ. 2535 และ ฉบับที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2538                                                                              
*ความรู้ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน                                                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับการคอมพิวเตอร์                                                                                      
*แนวข้อสอบความสามารถการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 1.                                 
*แนวข้อสอบความสามารถการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 2.                                 
*ความรู้ด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                          
*ความรู้ด้านการจัดทำแผนงาน/โครงการ                                                                            
*ความรู้ด้านการประเมินประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ของงาน                                                    
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                         
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                         
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.