คู่มือเตรียมสอบนักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ กรมการท่องเที่ยว BC-32479

270฿

รหัสสินค้า: KP-32479 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ กรมการท่องเที่ยว BC-32479
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมการท่องเที่ยว                                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                                                                           
*การส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของไทย                                                                           
*นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว                                                                           
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                             
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                      
*พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551                                                       
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 2551                                                  
*พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551                                                                   
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2559                                                                             
*พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551                                                                  
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551                                          
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ                                                                        
*ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว                                                                      
*แนวข้อสอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยว ชุดที่ 1.                                                               
*แนวข้อสอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยว ชุดที่ 2.                                                               
*แนวข้อสอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยว ชุดที่ 3.                                                            
*แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยว                                                            
*แนวข้อสอบ แบบ ถาม-ตอบเกี่ยวกับการท่องเที่ยว