คู่มือเตรียมสอบพนักงานนิติกร กรมโยธาธิการและผังเมือง

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบพนักงานนิติกร กรมโยธาธิการและผังเมือง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                         
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                         
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                           
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                     
*พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522                                                                         
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558                                                                              
*พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543                                                                  
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543                                                      
*พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518                                                                            
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2518และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558                 
*พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.2547                                                            
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่พ.ศ. 2547                                                          
*การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์                                                             
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น                                                               
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                                         
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                             
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                     
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                    
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภายในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน