คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ใหม่ปี 2562 BC-32455

260฿

รหัสสินค้า: KP-32455 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ใหม่ปี 2562 BC-32455
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ภารกิจ  ค่านิยม โครงสร้าง                                             
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561                       
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก และเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561            
*พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553             
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กเยาวชน และครอบครัว พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559                                              
*ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น                                                                               
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น                                                            
*อาชญาวิทยาเด็กและวัยรุ่นที่กระผิด                                                                                 
*สิทธิเด็กและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กต่างๆ                                                                        
*จิตวิทยาองค์การ                                                                                                       
*การบริหารงานบุคคล                                                                                                  
*การพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                                           
*เครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่                                                                    
*แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                           
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                      
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                      
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                      
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมือง