คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน                                                               
*ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงาน                                                                                  
*พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535                                                      
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                            
*เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงาน                                                                                    
*การพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน                                                                             
*การวิเคราะห์ด้านพลังงาน                                                                                            
*การวางแผนและเขียนโครงการด้านทรัพยากรบุคคลและด้านพลังงาน                                           
*ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ                                                                              
*การสำรวจและพัฒนาปิโตรเลียมของประเทศไทย                                                                   
*ความรู้ด้านการจัดการพลังงาน                                                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                                            
*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                                            
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์ แยกเป็นเรื่อง ๆ                                             
*แนวข้อสอบการวางแผนงานและการเขียนโครงการ                                                        
*รวมแนวข้อสอบนักวิชาการพลังงาน