คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานบุคคล) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานบุคคล) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                                                            
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547                                    
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2559                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                      
*การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่                                                                     
*บทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์                                                                      
*เครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่                                                                    
*ความรู้ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                  
*หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร                                                              
*การกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบจำแนกตำแหน่ง                                         
*การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง                                                                       
*ความรู้ด้าน สมรรถนะความสามารถการสร้างและพัฒนาระบบ (Competency Based HRM)                    
*การประเมินค่างาน (Job Evaluation)                                                                                
*การวิเคราะห์งาน                                                                                                      
*การประเมินผลบุคคล                                                                                                 
*การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                                     
*การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน                                                                            
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                    
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                    
*แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                           
*แนวข้อสอบ งานบุคคล ชุดที่ 1.                                                                               
*แนวข้อสอบ งานบุคคล ชุดที่ 2.                                                                               
*แนวข้อสอบ งานบุคคล ชุดที่ 3.                                                                                    
*แนวข้อสอบ งานบุคคล ชุดที่ 4.