คู่มือเก็งข้อสอบ ภาค ก. ก.พ ความรู้ความสามารถทั่วไป ปริญญาตรี ข้อสอบมากกว่า 1,500 ข้อ ออกใหม่ปี 2562 BC-32431

280฿

รหัสสินค้า: KP-32431 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเก็งข้อสอบ ภาค ก. ก.พ ความรู้ความสามารถทั่วไป ปริญญาตรี ข้อสอบมากกว่า 1,500 ข้อ ออกใหม่ปี 2562 BC-32431
สารบัญ

*
*วิชาความสามารถทั่วไป           -รวมข้อสอบ                                                                                                    -อนุกรม                                                                                                          -เงื่อนไขภาษา                                                                                                   -เงื่อนไขสัญลักษณ์                                                                                              -การสรุปเหตุผลทางและตรรกศาสตร์ (ตรรกวิทยา)                                                         -การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง                                                                       -อุปมา – อุปไมย                                                                                                -คณิตศาสตร์ทั่วไป                                                                                   
*
*วิชาภาษาไทย           -การเรียงข้อความ (การเรียงลำดับข้อความ)                                                                 -การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (การเติมคำลงในช่องว่าง)                                                      -การอ่านจับใจความสำคัญ                                                                                     -การอ่านและทำความเข้าใจบทความ                                                                          -ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา (การใช้คำฟุ่มเฟือย)                                             -ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา รูปแบบที่ 1.                    -ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา รูปแบบที่ 1.                                                        -สำนวน สุภาษิต คำพังเพย                                                                                     -การใช้ภาษาไม่รัดกุม (ฟุ่มเฟือย)                                                                            -การใช้คำไม่ถูกต้อง                                                                                             -การใช้คำราชาศัพท์                                                                                             -การเติมคำลงในช่องว่าง                                                                                       -การสะกดคำ                                                                                         
*
*วิชาภาษาอังกฤษ           -รวมแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                  -Conversation                                                                                                   – Vocabulary                                                                                                     – Reading Comprehension                                                                                     w-Letter