คู่มือสอบบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี                                                                                               
*ความรู้เกี่ยวกับการเงิน                                                                                                          
*หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย                                                                                      
*แนวข้อสอบ การวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                       
*เจาะข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 1.                                                                           
*เจาะข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 2.                                                                           
*เจาะข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 3.                                                                           
*เจาะข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 4.                                                                           
*เจาะข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 5.                                                                           
*ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                         
*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                                
*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                                
*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.