คู่มือสอบวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ออกใหม่ ปี 2562

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ออกใหม่ ปี 2562
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                    
*ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)                                                                              
*นโยบายรัฐบาล                                                                                                        
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                                                   
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                                                
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                 
*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564                     
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. 2561                              
*แผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ                                                                              
*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                
*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                            
*หลักวิศวกรรมชลศาสตร์                                                                                             
*หลักการอุทกวิทยา                                                                                                     
*การวางแผนและบริหารโครงการ                                                                                     
*การวิเคราะห์โครงการ                                                                                                 
*การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ                                                                                       
*การระบายน้ำ                                                                                                          
*แนวข้อสอบ การวางแผนและบริหารโครงการ การวิเคราะห์โครงการ                                                
*แนวข้อสอบ วิศวกรรมชลศาสตร์