คู่มือสอบพนักงานบริหารทั่วไป  3. (งานเอกสารภาษาต่างประเทศ) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. ออกใหม่ปี 2562

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบ พนักงานบริหารทั่วไป  3. (งานเอกสารภาษาต่างประเทศ)  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. ออกใหม่ปี 2562
สารบัญ

*ความเป็นมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย                                                                         #วิชาความรู้ทั่วไปด้านการท่องเที่ยว และความรู้ทั่วไปด้านอื่นๆ –ความสำคัญของการท่องเที่ยว                                                                                          –ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                                                                            –มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย                                                                                            –การส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของไทย                                                                            –พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551                                                        -แนวข้อสอบ พ.ร.บ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 2551                                                   -แนวข้อสอบความรู้ด้านการท่องเที่ยว ชุดที่ 1.                                                                  -แนวข้อสอบความรู้ด้านการท่องเที่ยว ชุดที่ 2.                                                                  -แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป                                                                                         #ความรู้ภาษาอังกฤษ -ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว                                                                         -แนวข้อสอบ ข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 1.                                                                       -แนวข้อสอบ ข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 2.                                                                       #ความรู้เฉพาะตำแหน่ง -การเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ                                                                                 -รูปแบบหนังสือราชการภาษาอังกฤษ                                                                                   -การเขียนคำกล่าวเปิดการประชุมภาษาอังกฤษ                                                                        -การเขียนหนังสือขอบคุณในโอกาสต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ                                                           -การเขียนหนังสือราชการ                                                                                                -ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                        -แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                            -แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                            -แนวการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และจากภาษาอังกฤษเป็นไทย