คู่มือสอบ เลขานุการ 3. (กลุ่มงานอำนวยการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. ออกใหม่ปี 2562

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบ เลขานุการ 3.(กลุ่มงานอำนวยการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. ออกใหม่ปี 2562
สารบัญ

*ความเป็นมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย                                                                         #วิชาความรู้ทั่วไปด้านการท่องเที่ยว และความรู้ทั่วไปด้านอื่นๆ –ความสำคัญของการท่องเที่ยว                                                                                          –ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                                                                            –มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย                                                                                            –การส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของไทย                                                                            –พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551                                                        -แนวข้อสอบ พ.ร.บ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 2551                                                   -แนวข้อสอบความรู้ด้านการท่องเที่ยว ชุดที่ 1.                                                                  -แนวข้อสอบความรู้ด้านการท่องเที่ยว ชุดที่ 2.                                                                  -แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป                                                                                         #ความรู้ภาษาอังกฤษ -ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว                                                                         -แนวข้อสอบ ข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 1.                                                                       -แนวข้อสอบ ข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 2.                                                                       #ความรู้เฉพาะตำแหน่ง -ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์การพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยว                                          -การพัฒนาสินค้า บริการ และผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว                                                           -การพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจด้านการท่องเที่ยว                                                                       -ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด การบริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ   -ความรู้ด้านงานเลขานุการและการประสานงาน                                                                      -แนวข้อสอบงานเลขานุการและการประสานงาน                                                                  -แนวข้อสอบแบบ ถาม-ตอบ