คู่มือสอบเจ้าหน้าที่อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับ กสทช.                                                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับการเงิน บัญชี                                                                                
*การวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                     
*แนวข้อสอบ วิเคราะห์งบการเงิน                                                                    
*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี                                                                      
*ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)                                          
*แนวถาม- ตอบ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP                                                     
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                             
*แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                        
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                          
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                 
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                       
*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์                                              
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์