คู่มือสอบนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช                                                           
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                             
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          
*แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546      
*ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)                                                                              
*พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560                                               
*แนวข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์                                                                                
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัน  เศรษฐกิจ สังคม                        
*ความรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์                                                                          
*การจัดทำแผนงานโครงการประชาสัมพันธ์                                                                          
*การเขียนข่าว บทความ ด้านประชาสัมพันธ์                                                                         
*การเขียนบรรยายภาพข่าว                                                                                            
*การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์                                                                                           
*จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                     
*แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 1.                                                                      
*แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 2.                                                                      
*แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 3.                                                                      
*แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 4.