คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี BC-32257

260฿

รหัสสินค้า: KP-32257 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี BC-32257
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                                                 
*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                        
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560                  
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                                                                               
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560                                       
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          
*หลักการเขียนหนังสือราชการ                                                                                         
*หลักการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ                                                                                        
*การจัดทำแผนงาน/โครงการ                                                                                         
*การบริหารจัดการ                                                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                  
*การบริหารจัดการภายในองค์กร                                                                                     
*แนวข้อสอบการเขียนหนังสือราชการ                                                                             
*แนวข้อสอบด้านการประชาสัมพันธ์                                                                              
*แนวข้อสอบการจัดทำแผนงาน/โครงการ                                                                       
*แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป                                                                                  
*แนวข้อสอบสถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                                               
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์