คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี BC-32233

260฿

รหัสสินค้า: KP-32233 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี BC-32233
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                                                 
*แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                         
*แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                         
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                      
*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                             
*ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)                                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ                                                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาประเทศ                                                                           
*นโยบายรัฐบาล                                                                                                        
*ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะ                                                                                        
*การวิเคราะห์นโยบาย                                                                                                 
*การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน                                                                          
*การจัดทำแผน/โครงการ                                                                                             
*การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์                                                                                          
*การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                               
*เจาะข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                             
*จาะข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                             
*เจาะข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.