คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                     
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535                                     
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                              
*ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)                                                                              
*นโยบายและแผนด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                             
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                      
*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                            
*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                       
*การจัดทำแผนงาน/โครงการ                                                                                         
*การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                    
*การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                               
*การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์                                                                                          
*การติดตามและประเมินผล                                                                                           
*แนวข้อสอบเจ้าวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.
*แนวข้อสอบเจ้าวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                           
*แนวข้อสอบเจ้าวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.