คู่มือสอบบุคลากรปฏิบัติการ สถาบันวิทยาลัยชุมชน

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบบุคลากรปฏิบัติการ สถาบันวิทยาลัยชุมชน
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน                                                                                                    
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน                                        
*นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา                                                                                             
*พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                                                                                         
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2553       
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2553                                                                                                          
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547                                                 
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547                                    
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                                              
*พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                                                 
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                                                                                                   
*พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558                                                                                                
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558                                                                      
*ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548                            
*ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษาพ.ศ. 2561                                                        
*ประกาศสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การดําเนินการตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2560              
*ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552                                  
*ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560                                                                                                                                            
*แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาไทยเพื่อวัดความเข้าใจและการใช้ภาษา                                                    
*แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน                                                                     
*แนวข้อสอบความสามารถด้านตัวเลข การคิดคำนวณ และการใช้เหตุผล                                                           
*การบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                                                   
*การกำหนดตำแหน่ง เงินเดือน                                                                                                             
*หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร                                                                                
*การบรรจุและการแต่งตั้งโอนย้าย                                                                                                                       
*การออกจากราชการ                                                                                                                             
*แนวข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 1.                                                                                                        
*แนวข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 2.                                                                                                        
*แนวข้อสอบ การบริหารทรัพยากรบุคคล