คู่มือสอบครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา

คำอธิบาย

คู่มือสอบครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา
สารบัญ

*
*
*ความรู้ความสามารถทั่วไป 50 คะแนน
*แนวข้อสอบ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                 
*พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                                                                    
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2553               
*แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564                                  
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2553                                                             
*ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ที่เกี่ยวกับงาน กศน.                                                      
*(ร่าง)นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                    
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                    
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546         
*แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                  
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                               
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                               
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                   
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและความมั่นคงของชาติ      
*
*
*ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 100 คะแนน
*บทบาทภารกิจของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ                                                          
*การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในสถาบันศึกษาปอเนาะ                                                                   
*การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  การศึกษาเพื่อทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน                                                      
*การจัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการ                                                                       
*แนวข้อสอบ การจัดทำแผนงาน  โครงการ                                                                      
*การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน                                                                                   
*การจัดทำฐานข้อมูล                                                                                                   
*การติดตามประเมินผลโครงการ และรายงานผลโครงการ                                                         
*ความรู้ด้านสื่อการเรียนการสอน