คู่มือสอบตำแหน่งเสมียน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบตำแหน่งเสมียน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร                                                                       
*
*ความรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาไทย
*การสร้างคำโดยใช้คำมูล คำประสม คำสมาส คำสนธิ คำซ้ำ และคำซ้อน                                 
*วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค                                                                      
*วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน                                                          
*การแต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11                                                                   
*การสร้างคำสมาส                                                                                                  
*ลักษณะของประโยค                                                                                               
*การแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ                                                                      
*จำแนกและใช้คำที่มาจากต่างประเทศ                                                                           
*โครงสร้างของประโยคซับซ้อน                                                                                   
*ระดับของภาษา                                                                                                    
*การใช้คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ                                                                               
*การวิเคราะห์และเปรียบเทียบสำนวนที่เป็นคำพังเพยและคำสุภาษิต                                        
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                                
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                                
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                                
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4.                                                                                
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 5.                                                                                
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 6.                                                                                
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษชุดที่ 1.                                                                                       
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษชุดที่ 2.                                                                                       
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษชุดที่ 3.                                                                                       
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษชุดที่ 4.                                                                                       
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษชุดที่ 5.                                                                                       
*ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555                                                           
*แนวข้อสอบ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555                                        
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                               
*แนวข้อสอบ การจัดการสำนักงาน                                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านเอกสาร                                                                        
*แนวข้อสอบงานด้านเอกสาร                                                                                    
*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                                             
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์