คู่มือสอบนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช BC-32158

270฿

รหัสสินค้า: KP-32158 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช BC-32158
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช                                                           
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                             
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546       
*ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)                                                                              
*พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560                                               
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                                   
*แนวข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์                                                                                
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัน  เศรษฐกิจ สังคม                        
*การจัดการเพื่อคุ้มครอง อนุรักษ์ รักษาพันธ์สัตว์ป่า และพืชป่าตามอนุสัญญา                                    
*การค้นคว้า วิจัยและพัฒนางานด้านทรัพยากรป่าไม้ทรัพยากรป่าไม้
*ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อนุรักษ์                                                                            
*การจัดการและฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์                                                                                  
*การจัดทำและควบคุมระบบข้อมูลที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์                                                           
*การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการป่าไม้                                                                     
*การใช้มาตรการหรือกลไกทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อการสนับสนุนการจัดการพื้นที่ป่าไม้                            
*การพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ ที่พบในพื้นที่ป่าไม้                                         
*องค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรป่าไม้                                  
*การป้องกัน ปราบปรามการกระทำผิดกฏหมายเกี่ยวกับป่าไม้และสัตว์ป่า                                         
*ความรู้ทั่วไปด้านไฟป่า การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า                                                                   
*การบริหารจัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูต้นน้ำ                                                                            
*การบริหารจัดการพื้นที่และการอนุรักษ์สัตว์ป่า                                                                      
*การบริหารจัดการเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติและนันทนาการ                                                         
*การน้อมนำศาสตร์พระราชา หรือแนวทางพระราชดำริ มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าให้เกิดความยั่งยืนและสมดุล                                                                                 
*งานวิชาการด้านป่าไม้อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนไทย และที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน               
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7. พ.ศ. 2525                       
*พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507                                                                      
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2555          
*แนวข้อสอบ นักวิชาการป่าไม้