คู่มือสอบเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 1/2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 1/2561
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                              
*พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553                                                                                  
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                            
*พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551                               
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551                    
*พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544                                                     
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. 2544                                         
*พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498                                                                          
*หลักการติดต่อสื่อสารที่กรุงเทพมหานครใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้แก่  Digital  trunked  radio system  ระบบสารสนเทศต่างๆ                                                      
*หลักปฏิบัติในการติดต่อสื่อสาร                                                                                      
*การใช้วิทยุสื่อคมนาคม การดูแลรักษาเครื่องมือสื่อสาร ในระบบต่างๆ                                            
*การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ให้ให้เหมาะสม                                                                       
*เทคโนโลยีดิจิตอลในกิจการวิทยุกระจายเสียง และกิจการวิทยุโทรทัศน์ และวิทยุโทรทัศน์ในประเทศไทย                                                                                        
*การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์                                       
*ระบบสายส่งกำลัง และระบบสายอากาศวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์                                      
*แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสื่อสารชุดที่ 1.                                                                       
*แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสื่อสารชุดที่ 2.                                                                      
*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม