คู่มือสอบ กลุ่มการเงินการบัญชี นายทหารสัญญาบัตร กรมยุทธศึกษาทหารบก ปี 2562 BC-32080

260฿

รหัสสินค้า: KP-32080 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบ กลุ่มการเงินการบัญชี นายทหารสัญญาบัตร กรมยุทธศึกษาทหารบก ปี 2562 BC-32080
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมยุทธศึกษาทหารบก                                                                           
*ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน                                                                                        
*การวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                               
*การบริหารสภาพคล่อง และความเสี่ยงทางการเงิน                                                                
*การจัดการและการบริหารเงินทุน                                                                                    
*หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย                                                                                      
*ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                               
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2543                                                                              
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557                                                                          
*แนวข้อสอบ การบริหาร                                                                                           
*แนวข้อสอบวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                  
*แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 1.                                                                           
*แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 2.                                                                           
*แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 3.                                                                           
*แนวข้อสอบบัญชีราชการ