คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเกาะลันตา จ. กระบี่

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเกาะลันตา จ. กระบี่
สารบัญ

*แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                    
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                             
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560             
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                  
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                   
*การบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                           
*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                         
*การจัดเตรียมเอกสารการประชุม                                                                                     
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านงานพัสดุ    
*แนวข้อสอบ งานสารบรรณ งานธุรการ                                                                              
*แนวข้อสอบ การวิเคราะห์และวางแผนงาน  การจัดทำงบประมาณ การประสานงาน และการจัดการองค์การ                                                                               
*แนวข้อสอบ การบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                       
*แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป