คู่มือสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 1/2561

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 1/2561
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                              
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560       
*พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558                                                                              
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558                                                            
*พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535                                     
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                              
*พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535                  
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                              
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560               
*พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559                                   
*พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551                                                         
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551                                                
*พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522                                                                      
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2556    
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                   
*หลักการพยาบาลเบื้องต้น  การช่วยฟื้นคืนชีพ CPR                                                                 
*การควบคุมและป้องกันโรค                                                                                           
*การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การวางแผนครอบครัวงานอนามัยแม่และเด็ก งานอนามัยโรงเรียน งานโภชนาการ                                                                                    
*การเฝ้าระวังโรค การสอบสวนโรค                                                                                   
*งานสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม                                                                                
*งานสุขศึกษา เผยแพร่ อบรม สาธิต ให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุข                                                                                                   
*การวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา การเขียนโครงการและประเมินโครงการ                         
*สิทธิตามหลักประกันสุขภาพ ประกันสังคม กองทุนทดแทน ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว และสิทธิผู้ป่วย   
*แนวข้อสอบระบาดวิทยา                                                                                          
*แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข