คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาโท) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาโท) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สารบัญ

*วิสัยทัศน์ พันธกิจ  นโยบาย หน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้าง                                                    
*ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)                                                                
*ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีด้านสาธารณสุข                                                                        
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ. 2560-2564)                                                
*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                              
*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                       
*การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์                                                                                          
*การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                               
*การจัดทำแผน/โครงการ                                                                                             
*การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                    
*การจัดทำงบประมาณภาครัฐ                                                                                       
*การติดตามและประเมินผล                                                                                           
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี                                                                             
*การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  การการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ                               
*การประเมินประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ของงาน                                                                  
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                           
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                         
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                         
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.