คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด                                                                               
*พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553                                                   
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553                                                        
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการพ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              
*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560                                         
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับสารบบคดีของสำนักงานอัยการสูงสุด                                                               
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                          
*แนวข้อสอบ  การบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                       
*ระบบสารสนเทศของสำนักงานอัยการสูงสุด                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                                                 
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                  
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                    
*แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป