คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-32066

280฿

รหัสสินค้า: KP-32066 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-32066
สารบัญ

*ความหมายของคำศัพท์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
*การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
*การเขียนแผนภาพแสดงขัันตอนของกระบวนการทำงาน (Flow Chart)
*การวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
*การบริหารจัดการและควบคุมการนำระบบ Social Network มาใช้ในการทำงาน
*การบริหารจัดการภัยคุกคามทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร
*พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560
*พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
*เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
*ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
*ทักษะด้านควาเข้าใจและเใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy Skill)
*คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
*การบริหารจัดการโครงการ (Project Management)
*การบริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
*เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์ชุดที่ 1.
*เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์ชุดที่ 2.
*เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์ชุดที่ 3.
*เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์ชุดที่ 4.