คู่มือสอบนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561

280฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                              
*พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และฉบับเพิ่มเติม พ.ศ. 2550                                      
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                            
*พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545                                                       
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2543                                  
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
*พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546                                                                                
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560            
*พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550                                            
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2556                                                                             
*พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551                                                         
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551                                     
*พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560                                                               
* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560                                         
*พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550                                  
*พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557                                                                
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557                                                    
*พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556                                                               
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556                                           
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม                                                                               
*ความรู้เกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์                                                                                  
*การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร                                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุ เครือข่ายสังคมออนไลน์ การตั้งครรภ์ไม่พร้อม                                    
*การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพ เบี้ยผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ในระดับจุลภาค มหภาค                                                           
*จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ                                                                                   
*การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์แก่ผู้รับบริการ การประสานงาน เครือข่ายช่วยเหลือสังคม การทำงานในเชิงสหวิชาชีพ                                                                                             
*แนวข้อสอบรวม นักสังคมสงเคราะห์