คู่มือสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31984

270฿

รหัสสินค้า: KP-31984 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31984
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                              
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558       
*การออกแบบ และคำนวณด้านวิศวกรรมโยธา                                                                       
*การวางแผนและการวางโครงการก่อสร้าง                                                                           
*งานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง                                                                                           
*การทดสอบวิเคราะห์วัสดุทางวิศวกรรม                                                                              
*การประมาณราคา                                                                                                     
*การควบคุมงานก่อสร้าง                                                                                               
*งานซ่อมบำรุงรักษา                                                                                                    
*งานผังเมือง งานด้านขนส่งจราจร งานด้านสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา                                
*งานสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานวิศวกรรม                                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมฐานราก                                                                                     
*โครงสร้างพื้นฐาน                                                                                                     
*จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม                                                                                   
*แนวข้อสอบ ด้านการวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                  
*แนวข้อสอบ ด้านการออกแบบโครงสร้าง                                                                 
*แนวข้อสอบ ด้านความแข็งแรงของวัสดุ                                                                
*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง                                                
*แนวข้อสอบ การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง                                                                     
*แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา ชุดที่ 1.                                                                           
*แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา ชุดที่ 2.