คู่มือสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31960

270฿

รหัสสินค้า: KP-31960 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31960
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                              
*พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                                                                    
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2553            
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.  2554                                                                          
*แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579                                                                         
*แนวข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579                                                    
*นโยบายด้านการศึกษา                                                                                                          
*แผนงาน/โครงการ                                                                                                    
*การวางแผนการศึกษา                                                                                                
*มาตรฐานสถานศึกษา                                                                                                 
*หลักสูตรการศึกษาทุกระดับ                                                                                           
*การวิเคราะห์ การวิจัยและพัฒนา การสร้างและพัฒนาหลักสูตร                                                   
*แนวข้อสอบ การพัฒนาหลักสูตร                                                                               
*เทคโนโลยีทางการศึกษา                                                                                             
*สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                                                                         
*แนวข้อสอบ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                                                     
*ความรู้ด้านสื่อการเรียนการสอน                                                                                     
*การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา                                                                               
*แนวข้อสอบ การจัดการศึกษา และการจัดการเรียนรู้                                                         
*การประเมินผลการจัดการศึกษา                                                                                      
*แนวข้อสอบ การประเมินผลการจัดการศึกษา                                                                  
*การวิจัยทางการศึกษา                                                                                                 
*แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา                                                                             
*แนวข้อสอบรวม นักวิชาการศึกษา