คู่มือสอบเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31939

270฿

รหัสสินค้า: KP-31939 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31939
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                              
*ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555                                          
*แนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน  พ.ศ. 2555                      
*ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2555                  
*พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560                           
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2560                                                                                                  
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559               
*ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557                  
*แนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557                                                                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งชุมชน การเลือกตั้งกรรมการชุมชน การยกเลิกการเป็นชุมชน                      
*การสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยอันเรียน                                                       
*การส่งเสริมการออกกำลังกาย                                                                                        
*การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน                                                                                        
*การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส                                                                    
*การพัฒนาศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน                                                                      
*การอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว                                        
*เทคนิคการประสาน                                                                                                   
*เทคนิคการให้คำแนะนำ                                                                                              
*เทคนิคการประชาสัมพันธ์                                                                                            
*เทคนิคการไกล่เกลี่ยและการประนีประนอม                                                                         
*เทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วม                                                                                       
*งานพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม                                                                         
*แนวคิดการพัฒนาสังคม                                                                                              
*ทฤษฎีการพัฒนาสังคม                                                                                                
*ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์                                                                           
*แนวข้อสอบงานพัฒนาสังคม ชุดที่ 1.                                                                           
*แนวข้อสอบงานพัฒนาสังคม ชุดที่ 2.                                                                           
*แนวข้อสอบความรู้ด้านการพัฒนาชุมชน