คู่มือสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31878

270฿

รหัสสินค้า: KP-31878 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31878
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                              
*พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535                                     
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                              
*เจาะข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                
*พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535                  
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                              
*การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                   
*หลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์( SEA)และความแตกต่างระหว่าง SEA กับ EIA    
*การลดผลกระทบและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ภาวะโลกร้อน)                         
*การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน                                                       
*สถานการณ์และการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านอากาศและเสียง ขยะ และ น้ำเสีย                                 
*การติดตามตรวจสอบและเผฝ้าระวังคุณภาพอากาศและเสียง                                                     
*การวางแผน การจัดทำแผนและโครงการในการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                      
*การบริหารจัดการ การลดปริมาณ และการกำจัดขยะมูลฝอย                                                      
*พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ การจัดการความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วม และการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่                                                               
*แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ การจัดการคุณภาพน้ำ                                                                  
*แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ คุณภาพอากาศและเสียง                                                               
*แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ การจัดการกากของเสียและสารอันตราย                                              
*แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 1.                                                                     
*แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 2.