คู่มือสอบพนักงานปกครองปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31823

260฿

รหัสสินค้า: KP-31823 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานปกครองปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31823
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                              
*ความรู้เรื่องการทะเบียนราษฎร การแจ้งย้ายเข้า-ออก การแจ้งเกิด การแจ้งตาย                                
*ความรู้เกี่ยวกับการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน                                                               
*การจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนหย่า การจดทะเบียนรับรองบุตร การจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม   
*การจดทะเบียนพินัยกรรม การจดทะเบียนมูลนิธิ สมาคม การจดทะเบียนพาณิชย์                               
*แนวข้อสอบ ทะเบียนพินัยกรรม                                                                              
*แนวข้อสอบ ทะเบียนมูลนิธิ                                                                                   
*แนวข้อสอบ ทะเบียนสมาคม                                                                                 
*พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550                                                      
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550                                          
*พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508                                                                                
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2555                      
*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539                                                         
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                            
*พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558                  
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558                 
*พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478                                                                 
*แนวข้อสอบ ทะเบียนครอบครัว                                                                               
*พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534                                                                    
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551       
*พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526                                                              
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554 ชุดที่ 1.                                                                    
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554 ชุดที่ 2.                                                                    
*นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร                                                                               
*แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575)                                                       
*การให้บริการประชาชน